• Każdy pracownik Poradni, który wyraża swoją gotowość do pracy, musi być zdrowy, nie zataja przed pracodawcą informacji, które mogły by zagrozić bezpieczeństwu placówki i zdrowiu osób na co dzień w niej przebywających.
 • Do Poradni mogą zgłaszać się wyłącznie rodzice / prawni opiekunowie, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, z dziećmi zdrowymi, bez jakiejkolwiek infekcji i objawów grypopodobnych. Rodzice również muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do Poradni.
 • W przypadku stwierdzenia na terenie Poradni wyraźnych oznak choroby dziecka uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, badanie nie zostanie przeprowadzone a dziecko pozostaje w gabinecie, który staje się izolatorium. Obowiązuje wówczas procedura postępowania rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Prosimy o zgłaszanie się rodzica / prawnego opiekuna z dzieckiem bez kolejnych osób towarzyszących.
 • Przy wejściu do budynku obowiązkowe jest dezynfekowanie rąk. Każdy rodzic / opiekun prawny i dziecko w wieku powyżej 4 lat powinni mieć zakryty nos i usta. Prosimy o zaopatrzenie siebie i dziecka w maseczki we własnym zakresie.
 • Rodzic / opiekun prawny zapoznaje się z treścią procedury wewnętrznej obowiązującej w PP-P w Opolu i potwierdza w formie pisemnej ten fakt. Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna wręczane jest pracownikowi, do którego umówiony jest rodzic/ prawny opiekun, przed badaniem dziecka.
 • Zakazuje się używania telefonów komórkowych w trakcie przebywania w Poradni.
 • Konieczne jest ograniczenie gromadzenia się klientów Poradni w poczekalni. Zalecane jest przebywanie rodzica / opiekuna prawnego w czasie badania dziecka poza budynkiem.
 • Ważne jest ograniczenie poruszania się klientów po budynku, aby zminimalizować możliwość kontaktu z innymi pracownikami Poradni oraz instytucji mających siedzibę w budynku.
 • Badanie indywidualne dziecka w Poradni poprzedzone jest wywiadem rozwojowym / rozmową z rodzicem w formie telefonicznej. Konieczne jest zapoznanie rodzica / opiekuna prawnego z zasadami pracy na terenie Poradni.
 • W poczekalni i gabinetach, w których przebywać będą dzieci, nie może być zabawek, książek i innych przedmiotów, których nie można dezynfekować. Dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia badania jest posiadanie przez dziecko własnych przyborów szkolnych: ołówek, kredki, długopis / pióro, linijka, gumka do mazania.
 • Minimalna przestrzeń do prowadzenia badań (specjalista oraz dziecko / uczeń) nie może być mniejsza niż 4 m2
 • Opiekun / rodzic i specjalista powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m – 2 m.
 • Przed przystąpieniem do badania niezbędne jest dezynfekowanie rąk przez dziecko. Specjalista pracuje w jednorazowych rękawiczkach i maseczce oraz odgradza się od klientów Poradni ochronną pleksą.
 • Co godzinę należy wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywają się badania.
 • Dezynfekcja pomocy do badań i blatów wykonywana jest przez specjalistę bezpośrednio po badaniu diagnostycznym lub udzieleniu innej formy pomocy bezpośredniej. Konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 • Po czynnościach diagnostycznych wszystkie wytwory, prace dziecka, wersje papierowe testów odkładane są do zamkniętych pudełek na 3 dni. Po tym okresie specjalista dokonuje analizy formalnej materiału diagnostycznego i telefonicznie przekazuje szczegółowe informacje rodzicowi / prawnemu opiekunowi.
 • Wnioski o wydanie opinii, orzeczeń i informacji przekazywane są rodzicowi/ prawnemu opiekunowi i zwrotnie do Poradni, w miarę możliwości, w formie elektronicznej. Możliwe również wypełnienie wniosku poza gabinetem, w wersji papierowej
  i pozostawienie go w miejscu wyznaczonym w budynku na korespondencję – w holu głównym na parterze.
 • W godzinach pracy sekretariatu Poradni możliwy jest kontakt w formie telefonicznej
  i elektronicznej w sprawach dzieci i młodzieży.