O PORADNI:

Organ prowadzący:

Powiat Opolski z siedzibą w Opolu  ul. 1 Maja 29

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Opolski Kurator Oświaty

Zasięg terytorialny:

Powiat opolski – zgodnie z Uchwałą Nr XX/171/01 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2001r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym logopedyczna, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu

Udzielana dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni - w związku z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

NOWE ZADANIA PORADNI:

Nowe zadania Poradni zgodnie z § 1 pkt. 2 Zarządzenia Nr 31 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, województwa opolskiego w roku 2015 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci: 1) niewidomych i słabowidzących, 2)niesłyszących i słabosłyszących, 3) z autyzmem.
Zespoły orzekające wydają orzeczenia dla dzieci i uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

 

Wszelkie zasady działania naszej Poradni okresla Statut, który mozna pobrać klikając na link wersja docx. wersja doc. wersja pdf.

Aneks Nr 1 do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu

wersja docx. wersja doc. wersja pdf.

Aneks Nr 2 do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu

wersja docx. wersja doc. wersja pdf.