Informacje dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli do indywidualnych konsultacji (telefonicznych lub na terenie Poradni - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) dotyczących potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia i wychowania, również w odniesieniu do wydanych  opinii i orzeczeń.

Koncepcja Pracy Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu na lata 2012-2015
Zasady współpracy poradni ze szkołami i przedszkolami
Oferta współpracy dla placówek oświatowych
Oferta współpracy dla przedszkoli
Zaburzenia przetwarzania słuchowego
Uczeń zdolny