Oświadczenie o dostępności cyfrowej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27,
45-005 Opole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP znajdującej się pod adresem bip.pppopole.pl zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, tel: 77 4410245  znajdującej się pod adresem bip.pppopole.pl
Niniejsze strona internetowa jest zgodna z następującymi standardami:

  • WCAG 2.0 poziom AA
  • HTML 5
  • CSS3
  • JavaScript ( jQuery 1.11.2)

Kompatybilność:
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki.
Wygląd:
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia ………..2019 na podstawie informacji dostarczonej przez projektanta strony. Oświadczenie zostało poddane przeglądowi dnia ………………2019 r.
Wszelki nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowanie o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy UE 2016/2102 można kierować telefonicznie (tel. 77 ………….), elektronicznie (.......@............) lub listownie do Dyrektora  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole.